Sede ElectrónicaTransparencia Económica, financeira e orzamentaria

Orzamentos anuais do concello e órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais.

Contas anuais rendidas e informes de auditoría de contas e fiscalización emitidos por parte dos órganos de control externos

Ratios orzamentarias

Informes trimestrais relativos ás medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais de pago a provedores.

Débeda pública municipal consolidada e a súa evolución en comparación con exercicios anteriores.

Custo efectivo dos servizos prestados polas entidades locais (Orde HAP/2075/2014 do 6 de novembro)