Sede ElectrónicaTransparencia Contratación, convenios e subvencións

Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volumen orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementosprevistos na lexislación de contratos do sector público.

Relación dos convenios subscritos.

Subvencións e axudas públicas concedidas e recibidas