Sede Electrónica Transparencia

O municipio do Barco de Valdeorras é una administración pública de base territorial con personalidade xurídica plena, en palabras da Constitución Española é unha das entidades básicas da organización territorial do Estado.

O goberno e administración do municipio correspóndelle ao alcalde e aos concelleiros.

O concelleiro que preside a corporación como alcalde é D. Alfredo Laudelino García Rodríguez e os concelleiros que actualmente integran a corporación, ademais do alcalde, son Dna. Margarida Pizcueta Barreiro, D. Aurentino Alonso Araujo, D. Eladio Ramón Santos Martínez , D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana, Dna. Diana Urdangaray Díaz, D. Miguel Neira Ojea, Dna. Cristina Domínguez Rodríguez, D. Jesús Jares Almeida, Dna. Alicia Álvarez Fernández, Dna. Sabina Aguado García, D. Carlos Javier Crespo Díaz, Dna Sonia Guitian Martínez, D. Francisco González Rodríguez, D. Antonio Melo García, D. Félix García Yáñez e José Jesús Vilasanchez Feijoo. Acceso á Ordenanza reguladora de transparencia, acceso á información pública, reutilización de datos e bo goberno do Concello do Barco de Valdeorras

 

Oferta de Emprego Público

5-11-2020 Bases bolsa TAX

5-10-2020 Resolución da alcaldía pola que se suspende a celebración do primeiro exercicio do proceso para a selección dunha praza vacante de funcionario de carreira, auxiliar administrativo de administración xeral (oep 2017)

8-10-2020 Convocatoria y bases de selección para la creación de una bolsa de funcionarios interinos para puestos de personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería

27-10-2020 Error Bases Convocatoria bolsa de funcionarios interinos para puestos de personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería

13-10-2020 Anuncion data da celebración do primeiro exercicio do proceso para a selección dunha praza vacante de funcionario de carreira, auxiliar administrativo de administración xeral (oep 2017)