Sede ElectrónicaUso e requisitos Alta de representación

¿Qué é?

O obxectivo deste trámite é inscribir no Rexistro de Representantes o apoderamento dun terceiro (persoa fí­sica ou xurí­dica) para efectuar en nome do representado calquera dos trámites e actuacións que dita administración teña habilitados.

 O que debe saber

O apoderamento poderá efectuarse mediante comparecencia persoal ou telemáticamente, a instancia do representado ou do representante. No caso de que a solicitude se efectúe directamente polo representante, deberase acompañar á mesma o documento público ou privado con firma notarialmente lexitimada, que confire dita representación.

A representación otorgada, ten un perí­odo de validez de dous anos, salvo que polo representado se fixe un inferior, de modo que, transcurrido ese perí­odo, producese a caducidade do poder.

A inscripción da representación perderá a súa vixencia e validez, en caso de falecimento do representado ou do representante, por expiración do prazo de validez da inscripción da representación, por revocación expresa ou por resolución xudicial ou administrativa que o ordene.

Calquera modificación dos datos aportados  na solicitude de inscripción da representación deberá tramitarse polo mesmo procedemento de alta.

A facultade de representación, extendese ás sucesións e representacións legais, de maneira que se permita aos sucesores de persoas fí­sicas falecidas ou das persoas xurí­dicas ou entidades sen personalidade xurí­dica extinguidas e aos representantes legais de aquelas persoas carentes de capacidade de obrar conforme a dereito, a realización de determinados trámites e actuacións que haxan de realizarse por Internet.

O órgano que tramite un procedimento que permita a actuación mediante representación, deberá acceder durante a instrucción do procedimento ao Rexistro de Representantes a fin de comprobar, no seu caso, o alcance, lí­mites e a vixencia da representación coa que se actúa, así­ como que a documentación aportada no Rexistro é suficiente a efectos de apoderamento no procedemento especí­fico.

Normativa de aplicación

  • Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réximen Xurí­dico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.
  • Lei 4/1999, 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réximen Xurí­dico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
  • Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
  • Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercizo.

Realizar o trámite

Realización do trámite por internet

Indicacións: Acceder ao trámite de Alta de representación e encher o formulario

Costes: No ten tasas ou impostos asociados

Realización do trámite presencialmente

Indicacións:

Formulada a solicitude de representación, o funcionario debidamente habilitado e autorizado para efectuar a alta no rexistro procederá a comprobar a identidade do solicitante, así­ como que o contido do apoderamento e a documentación adxunta é conforme.

En caso de que se advirtan defectos  no otorgamento do poder comunicarase ao interesado para que, nun plazo de dez dí­as, subsane a falta ou aporte os documentos necesarios, con indicación de que, si así­ non o fixera, se procederá ao archivo das actuacións, considerando que o interesado desiste da súa petición.

Verificados os datos e a validez da solicitude de representación, o funcionario procederá a dar de alta no Rexistro dito apoderamento, indicando os trámites aos que se extende a representación.

Costes: No ten tasas ou impostos asociados

Documentación:

Impreso de solicitude debidamente cumprimentado NIF ou CIF ou Pasaporte en vigor ou NIE do interesado.

NIF ou CIF ou Pasaporte en vigor ou NIE do Representante.