Sede ElectrónicaSobre a sede Data e hora oficiais

A data e hora oficial da Sede electrónica é un dos requerimentos básicos para o rexistro electrónico de documentos, escritos e comunicacións que requiren o cómputo de prazos tanto aos cidadáns como para o Concello.

Para calquer xestión, a data e hora da sede á a que terá validez legal e non a do equipo desde o cal se realice o trámite. O servizo que proporciona a data e hora oficial é ofrecido polo Real Observatorio da Armada e a Sede Electrónica está sincronizada con el.

Regulación legal

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos sinala: "los registros electrónicos se regirán efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible".

O artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase có Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidade có previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.