Sede ElectrónicaSobre a sede Calendario de días inhábiles

A Administración Xeral do Estado fixan anualmente, según establece a lei, o calendario de dí­as inhábiles a efectos de cómputos de prazos. Este calendario publicase antes do comenzo de cada ano no «Boletí­n Oficial do Estado» e en outros medios de difusión que garantizan o seu conocemento polos cidadáns.

A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións poderá realizarse no Rexistro Electrónico durante as vintecuatro horas de todos os dí­as do ano. Aos efectos de cómputo de prazo fixado en dí­as hábiles ou naturais, e no que se refire a cumprimento de prazos polos interesados, a presentación en un dí­a inhábil entenderase realizada na primera hora do primer dí­a hábil seguinte, salvo que unha norma permita expresamente a recepción en dí­a inhábil.

Este servizo poderá interrumpirse polo tempo imprescindible sólo cando concurran razóns xustificadas de mantemento técnico ou operativo. A interrupción anunciarase nesta Sede coa antelación que, en cada caso, resulte posible.

Calendario Administración Xeral do Estado: Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, porla que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.

  • 7 de enero (Epifanía del Señor, se traslada a lunes);
  • 28 de febrero (Día de Andalucía);
  • 18 y 19 de abril (Jueves y Viernes Santo);
  • 1 de mayo (Fiesta del Trabajo);
  • 15 de agosto (Asunción de la Virgen);
  • 12 de octubre (Fiesta Nacional);
  • 1 de noviembre (Día de Todos los Santos);
  • 6 de diciembre (Día de la Constitución);
  • 9 de diciembre (Inmaculada Concepción, se traslada a lunes);
  • 25 de diciembre (Navidad).