Ordenanzas, regulamentos e disposicións de carácter normativo

Ordenanzas Fiscais

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles

Ordenanza fiscal do prezo publico por entradas a espectáculos e outras actividades organizadas polo departamento de cultura

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa

Ordenanza fiscal reguladora de taxa por prestación de servizos e realización de actividades a cargo da policía local

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, derrubamentos, salvamento, protección de persoas e outros semellantes

Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación do subsolo, o chan e o voo da vía pública

Ordenanza reguladora da taxa por servizo de mercado

Ordenanza reguladora da taxa pola instalación de quioscos na vía pública

Ordenanza fiscal taxa licenza urbanística

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación delegada do servizo de sumidoiros no concello do Barco de Valdeorras

Ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de axuda no fogar

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas residuais nos municipios da comarca de Valdeorras

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora n.º 23 de la Tasa por el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

Taxa por utilización de instalacións deportivas e outros servizos análogos

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación delegada do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable no concello do Barco de Valdeorras

Ordenanza xeral de recadación

Ordenanza fiscal reguladora do imposto municipal sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana

Ordenanza reguladora da taxa por licenza de apertura, comunicación previa ou declaración responsable de establecementos industriais ou mercantís

Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos no viveiro de empresas do concello do Barco de Valdeorras

Taxa pola instalación de portadas,escaparates e vitrinas

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso publico con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Ordenanza fiscal reguladora das taxas por usar e recibir os servicios sociais do concello de O Barco

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio Público de Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras y derogación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Público de la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos o Tasas por la Prestación de Servicios y Realización de Trabajos en el Cementerio Municipal.