Calendario do Contribuinte

 • 1º TRIMESTRE (XANEIRO, FEBREIRO, MARZO)
  • Imposto vehículos tracción mecánica
 • 2º TRIMESTRE (ABRIL, MAIO, XUÑO)
  • Instalación de quioscos
  • Entrada vehículos
  • Servizo ceminterio
 • 3º TRIMESTRE (XULLO, AGOSTO, SETEMBRO)
  • Imposto de Bens Inmobles de naturaleza urbana
  • Imposto de Bens Inmobles de naturaleza rustica
 • 4º TRIMESTRE (OUTUBRO, NOVEMBRO, DECEMBRO)
  • Imposto sobre actividades económicas
 • TRIMESTRAL
  • Tasa recollida de basura
 • MENSUAL
  • Tasa postos mercado
  • Tasa conservatorio
  • Tasa escola de gaitas
  • Tasa prestación servizos axuda domiciliaria
  • Tasa guardería infantil

Esta información non ten carácter vinculante e poderá ser modificada por circunstancias axenas á voluntade do Concello de O Barco.

O contribuinte poderá proceder ao pago voluntario do seus tributos nos periodos establecidos.

Unha vez finalizado o periodo de pago voluntario dos Tributos Municipais pasase ao pago executivo co seguinte recargo:

Recargo executivo do 5%: se abona a deuda non ingresada en periodo voluntario antes da notificación da providencia de apremio.

Recargo de apremio reducido do 10%: se abona a deuda non ingresada en periodo e o recargo nos prazos indicados na providencia de apremio.

Recargo de apremio ordinario do 20%: os intereses de demora devengados e os custos do procedemento de apremio, se non concurren as circunstancias recollidas no 1º e 2º.