Relación de bens inmobles que sexan da súa propiedade ou sobre os que ostenten algún dereito real

PATRIMONIO MUNICIPAL DO SO

Os bens inmobles que compoñen o Inventario do Patrimonio Municipal divídense en:

GRUPO A: Fincas Urbanas

GRUPO B: Fincas Rústicas

GRUPO C: Vías Públicas

GRUPO D: Infraestruturas

A efectos informativos axuntase un listado e plano referenciado onde se dispoñen os elementos máis significativos como son os espazos libres e zoas verdes, os equipamentos, os edificios municipais e as parcelas edificables que compoñen o Patrimonio Municipal do So. Non constitúe un listado rigoroso, posto que non abarca a totalidade dos inmobles municipais e ademais algúns encóntranse cedidos para outros usos, ou en trámite de xustificar a súa titularidade.

Listado Provisional de Propiedades Municipais

Plano Provisional de Propiedades Municipais