Facturas Electrónicas

As facturas, a presentar no Concello do Barco de Valdeorras, deberán conter os siguientes datos:

  1. NIF o CIF.
  2. Servizo ou dependencia municipal que efectuou o encargo.
  3. Número de factura
  4. Data da súa expedición.
  5. Traballos ou suministros que se facturan.
  6. Prezo unitario ou total, en todo caso, coa descomposición dos servizos e prezos.
  7. Impostos que procedan, con indicación do tipo de gravamen e a cuota resultante.
  8. Podense adxuntar arquivos complementarios á factura a remitir, que a xustifiquen (albarán, presuposto aceptado, orde de compra, etc..). Estos arquivos poden ser únicamente del tipo .html ou .pdf.

Todas as facturas que remita a esta administración, deberán incluír a seguinte codificación (Códigos DIR3):

Oficina Contable L01320090 AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS

Órgano Gestor L01320090 AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS

Unidad Tramitadora L01320090 AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS

¿Onde podo remitir as miñas facturas electrónicas?

Pode remitir as súas facturas en formato Factura-e a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado (FACe) e consultar desde alí o estado de tramitación das mesmas.

Tramitar por Internet >>

Descarga Manual de FACe >>